De wet betreffende de rechten van de patiŽnt voorziet in:

 

 

1.    Een kwaliteitsvolle dienstverstrekking

Elke patiŽnt ontvangt volgens zijn behoeften de best mogelijke dienstverstrekking in functie van de medische kennis en van de beschikbare technologie. Deze diensten worden verstrekt met respect voor de menselijke waardigheid en voor de autonomie van elke patiŽnt, zonder enig onderscheid op basis van sociale klasse, seksuele geaardheid of filosofische overtuiging.

De zorg met het oog op het voorkomen, behandelen en verzachten van lichamelijke en psychische pijn maakt integraal deel uit van de behandeling van de patiŽnt.

 

2.    De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar

De patiŽnt kiest zelf een beroepsbeoefenaar en kan die keuze steeds herzien.

De wet of omstandigheden eigen aan de gezondheidszorgen kunnen die vrije keuze in sommige gevallen beperken (bv. bij gedwongen opname van een persoon met een geestesziekte, bij aanwezigheid van ťťn specialist in een ziekenhuis).

Anderzijds kan elke beroepsbeoefenaar een patiŽnt omwille van persoonlijke of professionele redenen weigeren een dienst te verstrekken, behalve bij spoedgevallen.

Indien de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt, dan moet hij de continuÔteit  van de zorg waarborgen.

 

3.    Informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand

De beroepsbeoefenaar verstrekt aan de patiŽnt alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand (het betreft de diagnose, ook al is deze negatief) en de vermoedelijke evolutie ervan.

De beroepsbeoefenaar geeft ook het gedrag aan dat in de toekomst wenselijk is (bv. er zijn aan de zwangerschap risicoís verbonden).

Hoe wordt de patiŽnt geÔnformeerd?

De beroepsbeoefenaar deelt de informatie mondeling mee in een duidelijke taal die aan de patiŽnt aangepast is.

De patiŽnt kan ook vragen om die informatie schriftelijk te bevestigen.

De patiŽnt kan zich door een vertrouwenspersoon laten bijstaan of vragen dat die informatie aan die persoon wordt meegedeeld. In voorkomend geval noteert de beroepsbeoefenaar in het patiŽntendossier dat de informatie aan of in aanwezigheid van die vertrouwenspersoon meegedeeld werd, evenals de identiteit van die persoon.

De vertrouwenspersoon: een familielid, een vriend, een andere patiŽnt of elke andere persoon die door de patiŽnt aangewezen wordt om hem bij te staan bij het verkrijgen van de informatie over zijn gezondheidstoestand, bij de inzage van zijn patiŽntendossier of bij het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht

Ter aanduiding van een vertrouwenspersoon heeft de Federale Commissie "Rechten van de patiŽnten een formulier opgesteld. De patiŽnt kan dit formulier gebruiken of voor een andere formulering opteren.

De patiŽnt wenst de informatie niet te vernemen

De beroepsbeoefenaar respecteert de wens van de patiŽnt om niet geÔnformeerd te worden, behalve indien dit voor de patiŽnt of voor derden een ernstig gezondheidsrisico risico inhoudt (bv. een besmettelijke ziekte).

De informatie vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de patiŽnt

De beroepsbeoefenaar kan de patiŽnt uitzonderlijk en tijdelijk bepaalde informatie onthouden, als hij oordeelt dat die informatie op dat ogenblik aan de gezondheid van de patiŽnt ernstige schade zou meebrengen.

In dat geval moet de beroepsbeoefenaar:

∑    een andere beroepsbeoefenaar raadplegen

∑    de redenen voor zijn beslissing in het patiŽntendossier noteren

∑   de gevoelige informatie meedelen aan een eventuele door de patiŽnt aangestelde vertrouwenspersoon

 

4.    Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar

Alvorens een behandeling te starten, moet de beroepsbeoefenaar van de patiŽnt daartoe zijn vrije en geÔnformeerde toestemming ontvangen.

Dit betekent dat de beroepsbeoefenaar de patiŽnt voldoende geÔnformeerd moet hebben over de kenmerken van de tussenkomst, met name:

∑    doel van de tussenkomst, de graad van urgentie, de duur, de nevenwerkingen en risico's, de nazorg, enz.

∑    de kostprijs (honoraria, remgelden, supplementen, enz.)

∑    de mogelijke alternatieven

Wanneer het onmogelijk is om de toestemming van de patiŽnt of die van zijn vertegenwoordiger te achterhalen (bv. een spoedgeval), stelt de beroepsbeoefenaar alle noodzakelijke behandelingen in en vermeldt hij dit in het patiŽntendossier.

Hoe geeft de patiŽnt zijn toestemming?

De patiŽnt stemt mondeling toe of de beroepsbeoefenaar leidt uit het gedrag van de patiŽnt zijn akkoord met de tussenkomst af.

De patiŽnt kan een voorwaardelijke toestemming geven (bv. het stopzetten van chemotherapie, wanneer ze niet werkt).

De patiŽnt en de beroepsbeoefenaar kunnen, mits wederzijdse instemming, de toestemming schriftelijk vastleggen en aan het patiŽntendossier toevoegen.

Indien de patiŽnt zijn toestemming intrekt of weigert

De beroepsbeoefenaar respecteert de intrekking of de weigering van de toestemming van de patiŽnt, zolang de patiŽnt deze beslissing niet herroepen heeft.

De beroepsbeoefenaar blijft evenwel een kwaliteitsvolle dienstverstrekking verlenen (bv. voortzetting van de essentiŽle lichaamsverzorging van een patiŽnt die voedsel en vocht weigert).

De patiŽnt of de beroepsbeoefenaar kunnen verzoeken om de intrekking of de weigering van de toestemming in het patiŽntendossier te vermelden.

Indien de patiŽnt zich in een gezondheidstoestand bevindt, die hem verhindert zijn wil uit te drukken (bv. in een coma of bij een degeneratieve mentale aandoening), moet de beroepsbeoefenaar de voorafgaande wilsverklaring respecteren, die door de patiŽnt werd opgesteld op het ogenblik dat hij nog in staat was om zijn rechten uit te oefenen.

Deze voorafgaande wilsverklaring:

∑   kan het bericht omvatten dat de patiŽnt weigert zijn toestemming in een bepaalde tussenkomst te verlenen

∑    wordt bij voorkeur in aanwezigheid van een derde (bv. een beroepsbeoefenaar) opgesteld om afwijkende interpretaties te vermijden

∑    is niet beperkt in de tijd, tenzij de patiŽnt deze herroept op een ogenblik dat hij in staat is om zijn rechten uit te oefenen

 

5.    Een zorgvuldig bijgehouden patiŽntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

De beroepsbeoefenaar houdt voor elke patiŽnt zorgvuldig een dossier bij, dat hij op een veilige plaats bewaart.

Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiŽnt en medische informatie (bv. onderzoeksresultaten, diagnosestellingen). De patiŽnt kan de beroepsbeoefenaar vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een document ter aanstelling van een vertrouwenspersoon of van een vertegenwoordiger).

Indien de patiŽnt van beroepsbeoefenaar verandert, kan de patiŽnt verzoeken om zijn patiŽntendossier over te dragen om de continuÔteit van de zorgen te waarborgen.

Hoe kan de patiŽnt zijn dossier inzien?

De patiŽnt de beroepsbeoefenaar (mondeling of schriftelijk) vragen om zijn patiŽntendossier in te zien.

De patiŽnt kan schriftelijk een vertrouwenspersoon (al dan niet een beroepsbeoefenaar) aanstellen, die het dossier samen met hem of in zijn plaats kan inzien. Het verzoek van de patiŽnt en de identiteit van de vertrouwenspersoon worden aan het patiŽntendossier toegevoegd.

Ter aanduiding van een vertrouwenspersoon heeft de Federale Commissie "Rechten van de patiŽnt" een formulier opgesteld. De patiŽnt kan dit formulier gebruiken of voor een andere formulering opteren.

Vanaf de ontvangst van dit verzoek, heeft de beroepsbeoefenaar een termijn van 15 dagen om het dossier aan de patiŽnt voor te leggen, behoudens:

∑    de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar

∑    de gegevens die betrekking hebben op derden

∑   de gegevens waarvan de beroepsbeoefenaar uitzonderlijk oordeelt dat ze voor de gezondheid van de patiŽnt op dat ogenblik een ernstig nadeel kunnen opleveren;

in dit geval kan alleen een door de patiŽnt aangeduide beroepsbeoefenaar het dossier inzien, met inbegrip van de persoonlijke notities

Hoe kan de patiŽnt een afschrift van zijn dossier verkrijgen?

Onder dezelfde voorwaarden als voor de inzage, kan de patiŽnt een papieren afschrift van zijn patiŽntendossier vragen tegen de prijs van maximum 0,10 euro per gekopieerde pagina tekst.

Per gekopieerd beeld mag aan de patiŽnt een maximaal bedrag van 5 euro worden gevraagd.

Indien ťťn of meerdere paginaĎs op een digitale drager gekopieerd worden, dan mag de patiŽnt in totaal maximum 10 euro worden aangerekend voor alle gekopieerde paginaís.

De kosten van een afschrift van een patiŽntendossier mogen niet hoger zijn dan 25 euro.

Elk afschrift krijgt de vermelding ďstrikt persoonlijk en vertrouwelijkĒ.

De beroepsbeoefenaar levert geen afschrift af indien hij over elementen beschikt die erop wijzen dat de patiŽnt onder druk staat om de betrokken informatie aan derden mee te delen (bv. werkgever, verzekeringsmaatschappij).

Toegang tot het dossier van de overleden patiŽnt door naasten

Na overlijden van de patiŽnt kunnen de partner en verwanten tot en met de tweede graad (de ouders, kinderen, broers en zussen, kleinkinderen en grootouders) het patiŽntendossier onrechtstreeks inzien, door tussenkomst van een beroepsbeoefenaar, onder de volgende voorwaarden:

∑    De patiŽnt zelf mag zich bij leven niet verzet hebben tegen een dergelijke inzage.

∑    Het verzoek om inzage moet gemotiveerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene. Mogelijke redenen zijn: het vermoeden van medische fout, het opsporen van familiale antecedenten, etc.

∑    Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven redenen.

 

6.    De bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Behoudens de toestemming van de patiŽnt mogen alleen de personen wiens aanwezigheid beroepshalve verantwoord is, bij een behandeling of onderzoek aanwezig zijn.

Geen enkele informatie over de gezondheidstoestand van de patiŽnt kan worden meegedeeld aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk bij wet is voorzien.

 

7.    Het neerleggen van een klacht bij de bevoegde ombudsfunctie

Wanneer een persoon meent dat ťťn van zijn rechten als patiŽnt geschonden is, dan kan hij een klacht neerleggen bij een lokale of federale ombudsdienst. De betrokkene kan zich daarbij laten bijstaan door een zelf gekozen vertrouwenspersoon.

 

Welke zijn de rechten van de patiŽnt?

 

ENKEL OP AFSPRAAK: 0475/44.08.06.

Consultaties ook op:

Hammersweg 10 te 9420 Erpe

diego@wondzorgadvies.be

Gespecialiseerde thuisverpleging

Groep Backaert Regio Aalst

Wondzorgadvies - Diabeteseducatie - Amenthu bvba

 

1990 - 2020

Afbeeldingsresultaat voor 30 jaar

 

Sinds 1990 streven wij de hoogst mogelijke kwaliteit na in de thuiszorg