ENKEL OP AFSPRAAK: 0475/44.08.06.

Consultaties ook op:

Hammersweg 10 te 9420 Erpe

diego@wondzorgadvies.be

Een palliatieve patiënt kan thuis wensen te sterven. Hij/zij kan dan een tegemoetkoming voor palliatieve thuisverzorging aanvragen. Het gaat hier om een forfaitaire tegemoetkoming om de extra kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen voor palliatieve thuispatiënten op te vangen.

De vergoeding heeft betrekking op een periode van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier is te bekomen bij het palliatief netwerk, uw mutualiteit of de sociale dienst van het ziekenhuis.

Het formulier dient ingevuld te worden door de behandelend arts en vervolgens overgemaakt te worden aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. 

De tegemoetkoming kan – ten hoogste – een tweede keer bekomen indien men na verloop van de eerste periode blijft voldoen aan de gestelde voorwaarden. Er dient dan wel een tweede aanvraag ingediend te worden.

In de toekomst wordt er bepaald dat een palliatieve goedgekeurde patiënt terug zou omgescoord kunnen worden naar een normaal statuut. Een verlenging kan behouden worden door een staving van het dossier door een behandelende arts. De juiste ingangsdatum van dit besluit is nog niet gekend.

 

 

Door deze zin aan te klikken kan u de aanvraag tot het bekomen van het palliatieve forfait afprinten !

 

 

 

 

 

Palliatief verlof

Sinds 5 mei 1995 kunt u vermindering van prestaties aanvragen om palliatieve zorg te verstrekken of een volledige loopbaanonderbreking aanvragen.

Ambtenaren en werknemers uit de privésector die een ongeneeslijk zieke persoon willen bijstaan, kunnen palliatief verlof krijgen. Met bijstaan wordt elke vorm van medische, administratieve of sociale hulp bedoeld.

Palliatief verlof is geldig voor één maand en verlengbaar met één maand. Gedurende deze 2 maanden kan de aanvrager aanspraak maken op een onderbrekingsuitkering ter vervanging van zijn normale loon.

Hoe vraagt u palliatief verlof aan?

Het volstaat een eenvoudig attest van de behandelend geneesheer van de patiënt voor te leggen. De identiteit van deze patiënt hoeft u niet kenbaar te maken.

Het palliatief verlof gaat in op de eerste dag van de week die volgt op de week waarin u dit attest overhandigt aan uw werkgever (best aangetekend). Het kan ook vroeger ingaan als de werkgever hiermee akkoord gaat. Wenst u het palliatief verlof te verlengen met één maand, dan moet u opnieuw een attest van de behandelend geneesheer bezorgen aan de werkgever.

U kunt ten hoogste twee attesten (2 x 1 maand) voorleggen voor de palliatieve verzorging van eenzelfde persoon. Deze persoon hoeft geen familie te zijn.

Wat moet u doen om de uitkering te krijgen?

Werkt u in de privésector?

Dan moet u de werkgever schriftelijk in kennis stellen. De aanvraag moet aangetekend worden ingediend met behulp van de formulieren die worden verstrekt door de RVA-dienst onderbrekingen of via de sociale dienst van het ziekenhuis. U gebruikt het Formulier C61 SV indien u deel uitmaakt van de privésector, de openbare sector of de sector van het onderwijs, of formulier C61 OB-SV indien u deel uitmaakt van het personeel van een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, de Post, de NMBS en Belgocontrol).

Werkt u in de openbare sector?

Dan moet u de overheid, waaronder men werkt, op de hoogte brengen d.m.v. het gestandaardiseerde aanvraagformulier en het medisch attest, zonder evenwel de identiteit te vermelden. De overheid zal het aanvraagformulier invullen en het teruggeven samen met een attest of afschrift van vervangingsovereenkomst.

Om van een onderbrekingsuitkering te kunnen genieten, moet men d.m.v. een aangetekend schrijven, zowel de aanvraag als het afgeleverde attest voor vervanging indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA waarin men verblijft.

Niet elke persoon die tewerkgesteld is in de openbare sector heeft recht op palliatiefverlof. Afhankelijk van waar en in welke functie men tewerkgesteld is, wordt het recht toegekend.

Indien de persoon die u bijstaat, overlijdt voor het einde van het palliatief verlof dan kunt u het werk voortijdig hervatten zonder dat de uitkering kan worden teruggevorderd. Er is dan sprake van overmacht.

Anderzijds kunt u niet worden gedwongen om vroegtijdig terug aan de slag te gaan en behoudt u de uitkering tot aan het einde van het verlof.

Het palliatief forfait

Gespecialiseerde thuisverpleging

Groep Backaert Regio Aalst

Wondzorgadvies - Diabeteseducatie - Amenthu bvba

 

1990 - 2020

Afbeeldingsresultaat voor 30 jaar

 

Sinds 1990 streven wij de hoogst mogelijke kwaliteit na in de thuiszorg