ENKEL OP AFSPRAAK: 0475/44.08.06.

Consultaties ook op:

Hammersweg 10 te 9420 Erpe

diego@wondzorgadvies.be

 

Loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand

Wat is het?

De laatste jaren heeft de wetgever een aantal nieuwe mogelijkheden gecreŽerd voor mensen die thuis een langdurig ziek of stervende willen verzorgen: Verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel. Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont.

Voor wie?

De meeste werknemers kunnen genieten van de loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand. Indien u echter in de openbare sector, in het onderwijs of in een autonoom overheidsbedrijf werkt, neemt u best contact op met uw personeelsdienst.

Soorten onderbrekingen

Er bestaat een mogelijkheid tot volledige onderbreking van uw arbeidsprestaties ongeacht uw uurrooster (voltijds of deeltijds). Hiernaast bestaat er de mogelijkheid tot gedeeltelijke onderbreking in de vorm van een vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking(alleen mogelijk als uw uurrooster minimaal gelijk is aan 3/4 van een voltijdse betrekking), of in de vorm van een vermindering van de prestaties met 1/5 (dit is slechts mogelijk als u voltijds werkt)

De duur?

Per zwaar zieke patiŽnt kunt u uw prestaties volledig onderbreken per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. De periodes van volledige onderbreking, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend verlengd worden tot maximum 12 maanden (bij volledige onderbreking) of tot maximum 24 maanden (bij gedeeltelijke onderbreking). Onder bepaalde voorwaarden kan de maximumduur van de onderbreking verlengd worden.

Kan het u geweigerd worden?

Als u werkzaam bent in de Privťsector of bij lokale en provinciale besturen kan deze vorm van loopbaan-onderbreking u niet geweigerd worden. Er is echter wel een regeling voor bedrijven in de privťsector met minder dan 10 werknemers. In dat geval is de vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking of met 1/5 in het kader van de medische bijstand echter geen recht. U hebt dus de instemming van uw werkgever nodig. In het onderwijs dan kan dit thematisch verlof u niet geweigerd worden indien de overheid of de Gemeenschap (voor het onderwijs) waarvan u afhangt, deze reglementair heeft voorzien. Indien u een contractueel personeelslid bent in een autonoom overheidsbedrijf, neemt u best contact op met uw personeelsdienst om na te gaan of de onderneming de reglementering die geldt voor de statutaire personeelsleden ook toepasbaar heeft verklaard voor de contractuelen.

Wat zijn de voorwaarden?

U hebt recht op een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking indien u een attest voorlegt van de behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid, waaruit blijkt dat u verklaart bereid te zijn deze persoon bij te staan of te verzorgen.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

U moet uw werkgever /uw administratie verwittigen via een aangetekende brief of door overhandiging van een schrijven waarin u de begin- en einddatum vermeldt van de periode waarvoor u een volledige onderbreking / een vermindering van uw prestaties aanvraagt in het kader van de medische bijstand.

De behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid (tot de tweede graad) dient te verklaren dat u bereid bent de zwaar zieke persoon bij te staan of te verzorgen. Hiervoor is een vakje voorzien op het formulier voor de uitkeringsaanvraag.

U moet onderbrekingsuitkeringen aanvragen bij de RVA door middel van het in vullen en aangetekend opsturen van het formulier C61 SV indien u deel uitmaakt van de privťsector, de openbare sector of de sector van het onderwijs, of het formulier C61 OB-SV indien u deel uitmaakt van het personeel van een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, de Post, de NMBS en Belgocontrol).

 

Vrijstelling van remgeld bij huisartsbezoek en thuisverpleegkundige.

PatiŽnten die in aanmerking komen voor het palliatief forfait hebben ook recht op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts, de kinesist en de thuisverpleegkundige. De huisarts kan voor prestaties bij palliatieve patiŽnten specifieke nomenclatuurnummers gebruiken, waardoor de patiŽnt vrijstelling krijgt van betaling van remgeld.

Ook de zorg en begeleiding van de thuisverpleegkundige is voor de patiŽnt met palliatief statuut vrij van remgeld. De thuisverpleegkundige kan , indien zij voldoet aan de voorwaarden zoals samenwerking met een palliatief referent verpleegkundige en het garanderen van de beschikbaarheid van zorg 24u op 24u, een supplementair forfaitair bedrag krijgen. De thuisverpleegkundige moet aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds laten weten dat hij/zij de palliatieve verzorging op zich neemt. Ook hierbij mogen er specifieke nomenclatuurnummers worden ingevuld.

Tenslotte heeft de patiŽnt met een palliatief statuut recht op vrijstelling van remgeld voor thuisbehandelingen door een kinesist, met een maximum van 60 behandelingen per voorschrift en maximum 1 verstrekking per dag.

Gespecialiseerde thuisverpleging

Groep Backaert Regio Aalst

Wondzorgadvies - Diabeteseducatie - Amenthu bvba

 

1990 - 2020

Afbeeldingsresultaat voor 30 jaar

 

Sinds 1990 streven wij de hoogst mogelijke kwaliteit na in de thuiszorg