ENKEL OP AFSPRAAK: 0475/44.08.06.

Consultaties ook op:

Hammersweg 10 te 9420 Erpe

diego@wondzorgadvies.be

 

Bijzondere tegemoetkoming actieve verbandmiddelen

Als ťťn of meerdere wonden (chronische en/of specifieke wondzorg) bij een patiŽnt na 6 weken behandeling onvoldoende geheeld zijn dan kan men als verpleegkundige door de behandelende geneesheer, een bijzondere tegemoetkoming aanvragen voor actieve verbandmiddelen. Deze tegemoetkomingen zijn enkel van toepassing voor patiŽnten die materiaal gebruiken die op de positieve lijst staat van verbandmaterialen.

De geneesheer dient een kennisgevingformulier in te vullen en te ondertekenen dat men naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit opstuurt. Hier geldt geen termijn van indienen,.

De voorschrijver houdt in het patiŽntendossier de bewijsstukken bij die aantonen dat behandeling van de wonde(n) met actieve verbanden noodzakelijk is. Hij moet dit bij eventuele controle kunnen voorleggen.

Het kennisgevingsformulier vindt u hier.

Let op: De behandelende geneesheer dient op het voorschrift van het verbandmateriaal voor de apotheker duidelijk te vermelden ďderdebetalersregeling van toepassingĒ!

Meer informatie kunt u vinden via deze link.

 

 

Bijzondere tegemoetkoming in de kosten van enterale voeding via maagsonde

De adviserend geneesheer kan onder bepaalde omstandigheden een tegemoetkoming voor enterale voeding via maagsonde in de thuissituatie toekennen. Op voorwaarde dat de sondevoeding werd voorgeschreven door een geneesheer die samenwerkt met een medisch ziekenhuisteam dat ervaring heeft in deze materie.

De huisarts of geneesheer/specialist stuurt het aanvraagformulier waar de omstandige medische gegevens op grond waarvan de noodzaak van de enterale voeding via sonde thuis, de waarschijnlijke duur ervan, de voedingsstoffen, alsook het type van sonde en ander gebruikt materiaal worden verantwoord, en waaruit blijkt dat de rechthebbende behoort tot een van de volgende categorieŽn:

A. De rechthebbende lijdend aan een pathologie die is opgenomen onder ťťn van de volgende groepen:

ernstige neurologische pathologieŽn met afwezigheid of incoŲrdinatie van de slikreflex;

sequellen van buccofaryngeale of laryngeale heelkunde en/of radiotherapie;

obstructie van de oropharynx, de slokdarm of van de maag;

erfelijke metabole ziekten

 

B. De rechthebbende lijdend aan een ernstige absorptiestoornis in de darmen, waarvoor een enterale voeding noodzakelijk is, ingevolge:

idiopathische inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa) die geneesmiddelenresistent zijn en die de uitgebreide segmenten van de darm hebben aangetast;

uitgebreide intestinale resecties;

ernstige malabsorptie in de darmen ingevolge:

o radio-enteritis;

o totale darmvlokkenatrofie;

o intestinale lymfomen;

o chronische recidiverende pancreatitis;

o mucoviscidose;

 

C. surinfectie van het spijsverteringskanaal bij patiŽnten lijdend aan "acquired immunodeficiency syndromeĒ (AIDS)

 

Ook kinderen en adolescenten tot en met 17 jaar, in de groeifase, en die lijden aan een ernstige aandoening die een ondervoeding met een weerslag op de ontwikkeling van de lichaamslengte en het lichaamsgewicht tot gevolg heeft, hebben recht op deze bijzondere tegemoetkoming.

Let wel: de tegemoetkoming wordt enkel uitgekeerd na toelating van de adviserend geneesheer van de mutualiteit en is geldig voor 12 maanden! Er dient telkens een vernieuwing ingediend te worden bij het verstrijken van de tegemoetkomingsperiode.

De tegemoetkoming wordt door de verzekeringsinstelling betaald per kalendermaand naar rata van maximum ťťn enkele vergoeding per dag verstrekte enterale sondevoeding thuis. Ze gebeurt op voorlegging van betaalde facturen op naam van de rechthebbende voor de verstrekte voedingsproducten en/of het materiaal.

De verzekeringstegemoetkoming bedraagt:

a) toediening van een polymeer product: 4,10 euro per dag;

b) toediening van een semi-elementair product: 15,00 euro per dag;

c) gebruik van het materiaal zonder pomp (excl. sonde voor stomie en ęgastric buttonĽ): 0,71 euro per dag;

d) gebruik van het materiaal met pomp (excl. pomp) (excl. sonde voor stomie en ęgastric buttonĽ): 1,15 euro per dag;

e) gebruik van de pomp: 0,41 euro per dag.

 

Het kennisgevingsformulier kunt u hier terugvinden.

 

 

Bijzondere tegemoetkoming voor parenterale voeding gegeven buiten het ziekenhuis.

Bepaalde patiŽnten die thuis parenterale voeding (voeding dat wordt toegediend via de bloedaders) nodig hebben, kunnen een bijzondere tegemoetkoming verkrijgen van de mutualiteit. Deze wordt aangevraagd voor 1 jaar en kan vernieuwd worden tot een maximum van 5 jaar.

Het gaat hier over patiŽnten met volgende aandoeningen:

A. Tijdelijke of blijvende intestinale insufficiŽntie ten gevolge van:

 

1. idiopatische inflammatoire intestinale ziekten (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa):

- die geneesmiddelenresistent zijn en

- uitgebreide segmenten van de darm hebben aangetast;

 

2. uitgebreide intestinale resecties;

3. ernstige stoornissen van de intestinale motoriek;

4. zeer ernstige intestinale malabsorptie ten gevolge van:

- radio-enteritis;

- totale darmvlokkenatrofie (coeliakie) of equivalente aandoeningen;

- chronische pancreatitis waarvan wordt aangetoond dat orale of maagsondevoeding onmogelijk is;

- peritoneale carcinomatose met intestinale occlusie;

- intestinale lymfomen;

 

5. surinfectie van het spijsverteringskanaal bij rechthebbenden die lijden aan ďacquired immune deficiency

syndromeĒ;

6. aanhoudende diarree bij kinderen, aangeboren of verworven;

7. weerstandige chyleuze ascites.

B. het intestinaal inactiveren om therapeutische motieven wegens fistels als verwikkeling bij ťťn van de sub A opgesomdeaandoeningen.

C. proteo- calorische malnutritie die wordt aangetoond door:

- ofwel een verlaging van het lichaamsgewicht (droog gewicht na hemodialyse) gelijk aan 10 pct. of meer tijdens de laatste 12 maanden;

- ofwel een pre-albuminegehalte lager dan 0,3 g/L;

- bij gehemodialyseerde rechthebbenden bij wie is aangetoond dat het dialysevoorschrift adequaat is door een van de evaluatiemethoden van de Kt/V die minimum gelijk aan 0,9 moet zijn.

1į zakken ęop maatĽ voor volwassenen: 75 euro

2į zakken ęop maatĽ voor kinderen tot en met 17 jaar: 83 euro

3į industriŽle pre-mengsels waaraan al dan niet mineralen en/of vitamines toegevoegd worden: 60 euro

4į zakken ę perdialyse Ľ: 35 euro

Eerst dient de geneesheer/specialist die de parenterale voeding voorschrijft een aanvraag te doen bij de adviserend geneesheer van de betreffende mutualiteit.

Dit formulier kunt u terugvinden via deze link.

De verzekeringstegemoetkoming voor de afgeleverde zakken bestemd voor de patiŽnt, wordt enkel toegestaan na voorafgaandelijke machtiging (soort goedkeuring) door de adviserend geneesheer (dit formulier dient de patiŽnt eerst te ontvangen vooraleer hij de tegemoetkoming kan genieten).

OPGELET: De patiŽnt zelf zal hiervoor geen bedragen ontvangen maar het ziekenhuis waar de parenterale voeding wordt bereid zal rechtstreeks innen bij de mutualiteit van de patiŽnt. Hij krijgt enkel een verhoogde tegemoetkoming en zijn eigen bijdrage zal nog 0,62euro bedragen over de ganse periode dat de adviserend geneesheer de tegemoetkoming heeft toegestaan.

 

Bijzondere tegemoetkoming Pijnstillers

Voor chronische pijnpatiŽnten (Personen die chronische pijn lijden en die aanhoudt zelfs na een optimale curatieve behandeling van minstens 3 maanden) bestaat er een bijkomende tegemoetkoming van 20% van de verkoopsprijs van het analgetisch middel met een maximum van 1,20euro.

De lijst van analgetica die in aanmerking komen voor de extra tegemoetkoming vindt u hier.

De aanvraag, ingevuld en ondertekend door de behandelende geneesheer dient overgemaakt te worden aan de adviserend geneesheer, en is telkens geldig voor een periode van ťťn jaar.

Het aanvraagformulier vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op deze webpagina.

 

 

Bijzondere tegemoetkoming reiskosten kankerpatiŽnten

Personen met kanker die een behandeling volgen (chemotherapie en/of radiotherapie) en daarvoor niet worden gehospitaliseerd kunnen een tussenkomst bekomen voor hun reiskosten. Deze bijzondere tegemoetkoming geldt sinds 2007 ook voor ouders/ voogden van minderjarigen.

Er zijn 2 soorten tussenkomsten:

- Openbaar vervoer: wordt integraal terug betaald

- Ander vervoermiddel: 0,25euro per km berekend op basis van de effectieve afstand tussen de verblijfplaats van de rechthebbende en het behandelingscentrum.

 

De behandelende geneesheer dient dit aanvraagformulier in te vullen en de patiŽnt dient dit over te maken aan zijn mutualiteit

Gespecialiseerde thuisverpleging

Groep Backaert Regio Aalst

Wondzorgadvies - Diabeteseducatie - Amenthu bvba

 

1990 - 2020

Afbeeldingsresultaat voor 30 jaar

 

Sinds 1990 streven wij de hoogst mogelijke kwaliteit na in de thuiszorg