ENKEL OP AFSPRAAK: 0475/44.08.06.

Consultaties ook op:

Hammersweg 10 te 9420 Erpe

diego@wondzorgadvies.be

 

De Vlaamse regeling: een aanmoedigings-premie

De Vlaamse Gemeenschap kent een aanmoedigingspremie toe aan werknemers die een deeltijdse of volledige loopbaanonderbreking opnemen voor o.a. palliatieve verzorging. Als je een tijdskrediet of een loopbaan-onderbreking neemt, krijg je van de RVA een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur hiervan. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Naar gelang de sector waar je tewerkgesteld bent, verschilt de regeling.

Hoe vraagt u de aanmoedigingspremie aan? U dient de aanvraag voor de premie in bij de Vlaamse gemeenschap.

Alle informatie op het gratis nummer 0800-90045, op www.vlaanderen.be, of op het nummer 02/553.44.22 (Dienst aanmoedigingspremies)

 

 

De Vlaamse Zorgverzekering

Wat is het?

Zorgbehoevenden hebben niet-medische zorg nodig. Daarvoor kunnen ze rekenen op mantelzorgers, professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen. De niet-medische kosten worden echter amper of niet terugbetaald. Dat behoort nu tot het verleden. De Vlaamse Zorgverzekering zal de niet-medische kosten gedeeltelijk dekken. Dit geldt zowel voor inwoners van Vlaanderen als Brussel.

Welke niet-medische kosten komen in aanmerking?

ß Mantelzorg

 

De mantelzorger moet zich laten registreren op het ogenblik dat de aanvraag voor vergoeding wordt ingediend. Daarvoor moet er ook een beperkt activiteitenplan ingevuld worden.

ß Professionele thuiszorg.

 

Met professionele thuiszorg worden de volgende voorzieningen bedoeld die door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn:

- Diensten voor gezinszorg

- Lokale dienstencentra

- Regionale dienstencentra

- Centra voor kort verblijf

- Dagverzorgingscentra

- Diensten voor oppashulp

- Schoonmaakhulp, georganiseerd door diensten voor gezinszorg en OCMWís

- Serviceflats

 

ß Producten

 

De zorgverzekering verstrekt vergoedingen voor het aankopen, huren of lenen van niet-medische producten, geleverd door voorzieningen of professionele zorgverleners die daarvoor door de Vlaamse gemeenschap erkend worden. Een lijst van erkende producten wordt door de minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen opgesteld.

ß Professionele residentiŽle zorg.

 

Professionele residentiŽle zorg komt pas sinds 1 juli 2002 in aanmerking voor de zorgverzekering. Ook die voorzieningen moeten door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn. Het gaat over:

- Rusthuizen

 Rust- en verzorgingstehuizen

 - Psychiatrische verzorgingstehuizen

Zeer zwaar zorgbehoevenden die in de thuissituatie verzorgd worden, komen in de eerste fase in aanmerking voor een terugbetaling of vergoeding. Ook zeer zwaar zorgbehoevenden die in een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven, kunnen een aanvraag indienen.

Voor het doen van een aanvraag (u moet u wel aangesloten zijn bij een erkende zorgkas) vult u een aanvraagformulier in dat op de website www.zorg-en-gezondheid.be terug te vinden is.

Wanneer wordt iemand als zwaar zorgbehoevend beschouwd?

U wordt als zwaar zorgbehoevend beschouwd als u lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen. Dit kunt u bewijzen aan de hand van een attest dat opgesteld is op basis van een reeds bestaande indicatiestelling.

De volgende scores komen in aanmerking voor de mantel- en thuiszorg:

minstens de score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (attest af te halen bij het ziekenfonds);

minstens de score 35 op de BEL-profielschaal (attest af te halen bij een dienst voor gezinszorg);

minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (attest af te halen bij het ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid);

minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (attest af te halen bij het ziekenfonds);

minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (attest af te halen bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u verhuist van een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis naar een thuissituatie;

bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66% handicap en minstens 7 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid uit hoofde van het kind;

bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3);

kine-E-attest (attest af te halen bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal.

 

Ook een bewijs van opname in een psychiatrisch verzorgingstehuis wordt al een indicatiestelling voor psychiatrische verzorgingstehuizen aanvaard (attest af te halen bij het ziekenfonds)

Vanaf wanneer heeft iemand recht op terugbetaling of vergoeding?

Vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de datum van aanvraag voor de tenlasteneming door de zorgbehoevende of zijn vertegenwoordiger. Concreet houdt dit in dat een zorgbehoevende die zijn aanvraag in de loop van de maand januari bij zijn zorgkas indient, vanaf 1 april een bedrag kan ontvangen. De uitkering vindt maandelijks plaats.

Waar vindt u nog meer informatie over de zorgverzekering?

Voor meer informatie kunt u terecht bij ťťn van de erkende zorgkassen. U kunt een adressenlijst verkrijgen bij de Vlaamse Infolijn, tel. 0800-30201 of surfen naar www.vlaamsezorgverzekering.be.

 

Mantelzorgtoelage

In een aantal gemeentes kennen de OCMW's mantelzorgtoelagen toe aan mensen die een familielid thuis verzorgen. De mantelzorgtoelage is een forfaitaire toelage welke wordt uitbetaald aan thuisverzorgers als vorm van erkenning voor hun inzet. Elke gemeente hanteert eigen criteria bij de toekenning ervan (bv. alleen thuisverzorgers van 65-plussers, alleen bloedverwanten). Ook de bedragen kunnen per gemeente variŽren. Voor verdere informatie neemt u het best contact op met het OCMW in uw gemeente.

 

 

Incontinentieforfait

Incontinentiemateriaal is een grote kost voor veel patiŽnten. Er bestaat een Vlaamse jaarlijkse tegemoetkoming voor zwaar zorgbehoevende, incontinente patiŽnten.

Het bedrag wordt jaarlijks geÔndexeerd. Voor 2011 bedraagt het 459,59 euro.

Voorwaarden

Gedurende minstens vier van de laatste twaalf maanden: recht hebben op het forfait B of C in de thuisverpleging, met een score 3 of 4 voor het criterium 'Incontinentie'.

De laatste dag van de hierboven vermelde vier maanden: niet verblijven in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT), rustoord voor bejaarden (ROB), psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra).

Op de laatste dag van de referteperiode van twaalf maanden in leven zijn.

 

Procedure

Als verpleegkundige dient u hiervoor geen aanvraag te doen bij de adviserend geneesheer. De patiŽnten ontvangen automatisch het forfait van de mutualiteit op basis van de Katz- schaal die de thuisverpleegkundige overmaakt. Indien er geen thuisverpleegkundige langsgaat is het de maatschappelijk werker van de mutualiteit die de aanvraag doet. Deze dient dan ook, net als de katz- score, jaarlijks vernieuwd te worden.

Goed om te weten

Het forfait is niet gekoppeld aan een remgeldvoorwaarde.

Er is geen recht op het incontinentieforfait bij verblijf in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (zie 'Voorwaarden'). Verblijf in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vormt daarentegen geen probleem.

Het incontinentieforfait kan worden gecumuleerd met forfait palliatieve zorg en het PVS- forfait.

 

PVS-forfait

Het PVS- forfait komt tegemoet in de kosten voor medicatie, verzorging- en hulpmiddelen van thuisverzorgde PVS-patiŽnten (PVS staat voor persistente vegetatieve status).

Het bedrag wordt jaarlijks geÔndexeerd. Voor 2011 bedraagt het maximum 7 682,10 euro.

Voorwaarden

PVS-patiŽnt zijn: in een coma verzeild zijn na het oplopen van een ernstige acute hersenbeschadiging(na schedeltrauma, hartstilstand, aderbloeding, Ö) en waarbij de ontwaaktechnieken de toestand niet konden verbeteren

Thuis of in een centrum voor dagverzorging verzorgd (zullen) worden.

Procedure

De aanvraag bij het ziekenfonds gebeurt door de verantwoordelijke arts van een erkend deskundig ziekenhuiscentrum. Ze kan worden ingediend ten vroegste ťťn maand voordat de patiŽnt naar huis terugkeert en uiterlijk voor het einde van de vijfde maand volgend op de maand van terugkeer.

De betaling gebeurt fasegewijs:

- een eerste betaling voor de maand van terugkeer naar huis en de vijf daaropvolgende maanden omvat de helft van de tegemoetkoming;

- vanaf de zesde maand betaalt het ziekenfonds maandelijks 1/12 van de jaarlijkse tegemoetkoming (= 640,18 euro).

 

Goed om te weten

Het forfait is niet langer verschuldigd vanaf de tweede volledige kalendermaand waarin betrokkene ononderbroken verblijft in een ziekenhuis, ROB, RVT of PVT.

Het PVS- forfait kan worden gecumuleerd met het incontinentieforfait en het forfait palliatieve zorg.

Gespecialiseerde thuisverpleging

Groep Backaert Regio Aalst

Wondzorgadvies - Diabeteseducatie - Amenthu bvba

 

1990 - 2020

Afbeeldingsresultaat voor 30 jaar

 

Sinds 1990 streven wij de hoogst mogelijke kwaliteit na in de thuiszorg